INMETRO, บราซิล

แนะนำสั้น ๆ

INMETRO เป็นหน่วยงานรับรองระดับชาติของบราซิล ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนามาตรฐานระดับชาติของบราซิลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบราซิลส่วนใหญ่ยึดตามมาตรฐาน IEC และ ISO ซึ่งผู้ผลิตที่ต้องการส่งออกไปยังบราซิลควรอ้างอิงถึงเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานของบราซิลและข้อกำหนดทางเทคนิคอื่นๆ ต้องมีโลโก้ INMETRO บังคับและโลโก้ของหน่วยรับรองบุคคลที่สามที่ได้รับอนุมัติก่อนเข้าสู่ตลาดบราซิล

INME