เรา DOE Cert

แนะนำสั้น ๆ

กระทรวงพลังงานเป็นชื่อเต็มของกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเรียกว่าการรับรองประสิทธิภาพพลังงานที่ออกโดย DOE ตามระเบียบข้อบังคับทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกากล่าวอีกนัยหนึ่ง หน้าที่หลักของการออกใบรับรอง DOE คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน และลดของเสียพลังงาน เพื่อลดความต้องการใช้พลังงานและลดภาวะเรือนกระจก

DOE