ใบรับรอง CoC ของแอลจีเรีย

แนะนำสั้น ๆ

Certifcat DE Qualite des Marchandises ใบรับรองความสอดคล้องของโปรแกรมการประเมินความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์แอลจีเรีย วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อบังคับทางเทคนิคและมาตรฐานบังคับ (หรือเทียบเท่า) ที่บังคับใช้กับแอลจีเรีย

2. รับรองความต้องการของผู้บริโภคชาวแอลจีเรียในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สุขอนามัยและความปลอดภัย การปกป้องสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

3. ป้องกันไม่ให้สินค้าที่ไม่เหมาะสมและสินค้าปลอมเข้าประเทศแอลจีเรีย

Coc